Moletai Resort

Moletai Resort

Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus taisyklės

VIEŠBUČIO „MOLĖTAI RESORT“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

Šiosvidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Rentwest“ viešbučio „Molėtai Resort“, esančio Kampų g. 22, Molėtų r., Lietuva (toliau – Viešbutis) paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Viešbutis „Molėtai Resort“ – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir šiose Taisyklėse nurodytos pramogų paslaugos.
  • Šios taisyklės reglamentuoja Viešbučio paslaugų kainą, paslaugų rezervaciją, paslaugų sutarties sudarymą, ir jo svečių teises ir pareigas, svečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo tvarką, ir jo svečių atsakomybę.
  • Šios Taisyklės yra privalomos Viešbučio svečiams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį su juo. Viešbučio svečias įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu su juo atvykę asmenys.
 1. ŠIOSE TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  • Viešbučio administracija – tai viešbučio administratorius, turintis teisę priimti administracinius sprendimus, susijusius su Viešbučio veikla.
  • Viešbučio darbuotojai – tai Viešbučio paslaugas teikiantys asmenys.
  • Viešbučio svečias – tai fizinis asmuo, sudaręs Viešbučio paslaugų teikimo sutartį su Viešbučiu.
  • Viešbučio paslaugų teikimo sutartis – tai sutartis sudaryta tarp Viešbučio svečio ir Viešbučio.
  • Viešbučio paslaugų rezervacija – asmens žodžiu arba raštu išreikštas noras įsigyti apgyvendinimo ar kitas Viešbučio teikiamas paslaugas ir nustatytos kainos dalies sumokėjimas.
  • Viešbučio teikiamos paslaugos – tai apyvendinimo, maitinimo ir pramogų paslaugos.

 

 1. VIEŠBUČIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINA, APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Viešbučio teikiamų paslaugų kainos yra nurodytos Viešbučio paslaugų kainorašyje, kurios skelbiamas Viešbučio internetiniame tinklalapyje www.moletairesort.lt. Viešbučio reklaminėje bei informacinėje medžiagoje, taip pat individualiuose pasiūlymuose bei susitarimuose.

3.2. Viešbučio svečias apmoka dalį kainos Viešbučio paslaugų rezervacijos metu (jei ji atliekama). Viešbučio svečias turi apmokėti visą apgyvendinimo paslaugų kainą, jo atvykimo į Viešbutį dieną, jei kaina nebuvo apmokėta iš anksto. Už Viešbučio paslaugas galima sumokėti bankiniu pavedimu, kreditine/debetine kortele ar grynaisiais pinigais.

3.4. Už kitas Viešbučio teikiamas paslaugas Viešbučio svečias privalo susimokėti, iš anksto prieš įsigyjant paslaugas arba iškarto pasinaudojus paslaugomis.

3.5. Viešbučio svečiui, sumokėjusiam už Viešbučio teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami.

3.6. Jei Viešbučio svečias išvyksta anksčiau nei numatyta jo sudarytoje Viešbučio paslaugų sutartyje, sumokėtos  kainos dalis už neišbūtą laiką negrąžinama.

 

 1. VIEŠBUČIO PASLAUGŲ REZERVACIJOS TVARKA

4.1 Viešbučio teikiamų apgyvendinimo ir kitų paslaugų rezervacija raštu atliekama užpildžius rezervacijos formą Viešbučio registratūroje arba išsiunčiant užpildytą formą viešbučio elektroniniu paštu. Žodžiu rezervacija atliekama skambinant viešbučio telefonu ir pateikiant Viešbučio darbuotojo reikalaujamą informaciją.

4.2.  Viešbučio svečias, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti į Viešbutį atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Viešbučio suteiktas paslaugas būdą.

4.3.  Viešbutis pateikia asmeniui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas, kainą, reikalaujamą sumokėti rezervacijos mokestį, jo sumokėjimo tvarką.

4.4. Rezervacijos mokestis yra 50 procentų visų užsakytų Viešbučio paslaugų kainos.

4.5.  Gavęs asmens rezervacijos mokestį už rezervuotas Viešbučio paslaugas, Viešbutis elektroniniu paštu arba Viešbučio registratūroje patvirtina Viešbučio teikiamų paslaugų rezervaciją, suteikdamas kiekvienai rezervacijai patvirtinimo numerį.

4.6. Rezervacija gali būti atšaukta, taip pat gali būti pakeistos jos sąlygos.  Atšaukiant rezervaciją, pakeitus jos sąlygas ar asmeniui, rezervavusiam Viešbučio paslaugas neatvykus, taikomos šio dydžio baudos:

4.6.1. atšaukus rezervaciją ar pakeitus jos sąlygas, likus daugiau kaip 5 paros iki numatyto asmens atvykimo – 30% rezervacijos mokesčio.

4.6.2. atšaukus rezervaciją ar pakeitus jos sąlygas, likus mažiau kaip 5 paros iki svečio atvykimo – 50% rezervacijos mokesčio.

4.6.3. atšaukus rezervaciją, pakeitus jos sąlygas likus mažiau kaip 24 valandos iki asmens numatyto atvykimo ar asmens, pateikusio rezervaciją, neatvykimo atveju – 100% viso rezervacijos mokesčio.

4.6.4. Viešbutis pasilieka teisę atšaukti kliento užsakymą. Apie tai informuodamas elektroniniu paštu ar telefonu dėl užsakymo nutraukimo ar stabdymo dėl galimų iš anksto nenumatytų priežasčių. Pasiūlydami klientui pakeisti užsakymo datą, arba pasiūlyti kitą komplekse esantį namuką (jeigu yra laisvų) arba gražinti visą apmokėtą sumą į kliento banko sąskaitą. Klientui nesutikus nei su vienu pasiūlimu, grąžinami pinigai (jei buvo atliktas išankstinis užsakymas).

 

 

 

 1. VIEŠBUČIO SVEČIŲ ATVYKIMAS, VIEŠBUČIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, NUTRAUKIMAS

5.1 Viešbučio svečių atvykimo laikas yra nuo 15:00 valandos.

5.2. Svečiui atvykstančiam vėliau negu 17:00 valandą, privaloma apie tai informuoti iš anksto.

5.3. Kiekvienas atvykęs į Viešbutį svečias privalo atlikti registraciją.

5.4.Registracijos Viešbutyje metu svečias pateikia savo asmens dokumentą – pasą arba tapatybės kortelę ir užpildo Viešbučio svečio registracijos kortelę, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, transporto priemonės numerį, kambario/namuko numerį, atvykimo bei išvykimo datas.

5.5 Registracijos metu Viešbučio svečias turi susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Viešbučio svečio registracijos kortelėje pasirašyti, kad sujomis susipažino. Nuo šio momento laikoma, kad Viešbučio teikiamų paslaugų sutartis yra sudaryta.

5.6. Viešbučio darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, prieštarauja viešajai tvarkai bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.

5.7. Jeigu Viešbučio svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų, naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, kitomis Viešbučio teikiamomis paslaugomis nesilaikydamas šių Taisyklių nuostatų, Viešbutis turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Viešbučio teikiamų paslaugų su svečiu.

5.8. Viešbučio darbuotojai turi teisę pašalinti iš Viešbučio ir jo teritorijos svečius, kurie nesilaiko šių Taisyklių ir ir visuomenėje priimtų elgesio normų.

 

 1. VIEŠBUČIO SVEČIŲ IŠVYKIMAS

6.1. Viešbučio svečių išvykimo laikas yra iki 12:00 valandos.

6.2. Viešbučio svečiui išvykstant jis privalo informuoti Viešbučio darbuotojus ir sudaryti galimybes patikrinti naudotą kambarį/namelį, taip pat svečio naudotą Viešbučio turtą.

6.3. Viešbučio svečiui iki 12:00 val. neatlaisvinusiam kambario/namelio ir nesant galimybės su juo susisiektiarba jam neatsiskaitant už suteiktas paslaugas – Viešbučio darbuotojaituri teisę Viešbučio kambaryje/namelyje esančius svečio daiktus perkelti į viešbutyje saugomas patalpas.

6.4. Viešbučio svečiui pageidaujant bendru sutarimu gali būti suteikiamas vėlyvas išvykimas, tačiau ne vėliau kaip iki 18 val. už papildomą mokestį  – 50 % kambario/namelio paros kainos arba už kiekvieną papildomą valandą mokant 15 Eur dydžio mokestį.

6.5. Jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val., jis privalo sumokėti visą vienos paros apgyvendinimo kainą.

6.6. Viešbučio ar jo svečių saugumui užtikrinti Viešbučio administracija/darbuotojai pasilieka teisę įeiti į Viešbučio svečio kambarį/namelį. Esant poreikiui, gali būti iškviesta policija ar greitoji medicinos pagalba.

6.7. Viešbučio svečias turi informuoti viešbučio darbuotojus apie pas jį atvykstančius asmenis.

6.8. Už vieną Viešbučio svečio lankytoją, likusį iki 23:00 valandos imamas 20 eurų mokestis. Likus po 23:00 valandos imamas 30 eurų mokestis.

6.9. Viešbučio svečias atsako už visų jo kambaryje/namelyje būnančių asmenų elgesį ir šių Taisyklių laikymąsi.

6.10. Viešbučio svečias, patyręs turtinę ar neturtinę žalą, nedelsdamas turi pranešti apie tai Viešbučio darbuotojams, nurodant įvykio vietą ir aplinkybes. Jeigu svečias nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateiktos pretenzijos, skundai gali būti nenagrinėjami.

6.11. Išvykdamas svečias privalo grąžinti Viešbučio darbuotojamsjo naudotą Viešbučio inventorių. Sugadinus, pametus ar kitaip jį praradus, svečias privalo atlyginti inventoriaus vertę. Jei dėl Viešbučio svečio veiksmų/neveikimo/jo padarytos žalos negalima apgyvendinti Viešbučio svečio (-ių), Viešbučio svečias turi atlyginti patirtus nuostolius (pvz. kainą už nuomojamą kambarį).

 

 1. GYVENIMO VIEŠBUTYJE TAISYKLĖS, VIEŠBUČIO SVEČIŲ PAREIGOS

7.1. Svečiai patys atsako už savo saugumą, naudojantis Viešbučio teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis galiojančių taisyklių.

7.2. Nuo 22:00 valandos iki 08:00 valandos, viešbutyje yra ramybės laikas. Jis gali būti keičiamas viešbučio administracijos sprendimu.

7.3. Ramybės laiku negalima triukšmauti, t.y. garsiai leisti muziką, groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip trikdyti ramybę. Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo Viešbučio rimtį, gali būti skiriama 100 eurų dydžio bauda, atlyginami kiti su pažeidimu susiję nuostoliai.

7.4. Viešbučio kambariuose bei bendrose erdvėse rūkyti griežtai draudžiama. Dėl šios taisyklės pažeidimo svečiui gali būti skiriama 100 eurų dydžio bauda. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose.

7.5. Viešbučio svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.

7.6. Viešbučio kambariai yra tvarkomi kasdien nuo 08:00 val. iki 17:00 valandos.

7.7. Viešbučio patalynė keičiama kas tris dienas, rankšluosčiai keičiami svečiui pageidaujant.

7.8. Viešbučio darbuotojai neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.

7.9. Viešbučio gyventojai privalo griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

7.10. Išeinant iš kambario privaloma įsitikinti, kad:

7.10.1. visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: apšvetimo įrenginiai, televizorius ir kt;

7.10.2. visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai uždaryti.

7.10.3. kambarys/namelis yra užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti;

7.11. Viešbučio svečias, atidarydamas kambario/namelio langą privalo naudoti tinklelius nuo vabzdžių.

7.12. Vaikams iki 16metų leidžiama naudotis įranga ir prietaisais tik su tėvų ar vaikus lydinčių suaugusių asmenų priežiūra. Už vaikų elgesį atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys.

7.13. Viešbutyje ir jo teritorijoje draudžiama:

7.13.1. įsinešti į viešbučio teritoriją ir patalpas pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius ir medžiagas (ginklus, narkotines medžiagas, kitas psichotropines, chemines medžiagas ir pan.);

7.13.2. laikyti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas (šiais atvejais viešbučio darbuotojai kviečia policiją);

7.13.3. naudoti konfeti bei kitaip šiukšlinti – už tai gali būti skiriama bauda iki 100 eurų;

7.13.4. naudoti fejerverkus ar kitas pirotechnikos priemones be administracijos leidimo, tačiau, bet kokiu atveju atsakomybę už galimus padarinius prisiima Viešbučio svečias juo naudojantis;

7.13.5. be sutikimo, viešbučio teritorijoje teikti bei užsakyti ne Viešbučio teikismas paslaugas ir pramogas;

7.13.6. palikti be priežiūros mažamečius vaikus;

7.13.7. mesti higienos priemones į WC;

7.13.8. kūrenantis židiniui, palikti be priežiūros vaikus, leisti vaikams kūrenti židinį, žaisti su malkomis ar su užkūrimo įrenginiais;

7.13.9. deginti plastikines, chemines bei kitas medžiagas židiniuose;

7.13.10. miške ir sodybos teritorijoje mėtyti nuorūkas, naudoti atvirą ugnį, kitaip kelti gaisro pavojų;

7.13.11. vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti be tėvų, globėjų ar kitų su jais atvykusių pilnamečių asmenų priežiūros;

7.13.12. bendro naudojimo patalpose ir teritorijoje vaikščioti dėvint tik apatinį trikotaža ar maudymosi kostiumėlį (išskyrus paplūdimio teritoriją);

7.13.13. būti apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų;

7.13.14. naudotis valtimi, vandens dviračiu ar irklente, be galbėjimosi liemenės;

7.13.15. viešbučio teritorijoje šiukšles mesti ne tam skirtose vietose;

7.13.16. laužyti medžius, niokoti aplinkui esančios augmenijos;

7.13.16. gadinti viešbučio teritorijoje esantį inventorių, ant jo šokinėti, laipioti ir pan;

7.13.17. į viešbučio teritoriją įvažiuoti su netvarkingais automobiliais (bėgant, lašant skysčiams, tepalams ir pan.);

7.13.17. žvejoti be galiojančio žvejo bilieto.

 1. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto šviežumą ir kokybę.
 1. VIEŠBUČIO SVEČIŲ DAIKTŲ SAUGOJIMAS, NAUDOJIMASIS ATSIVEŽTAIS DAIKTAIS

8.1. Viešbutis be specialaus susitarimo su Viešbučio svečiu atsako kaip saugotojas už šio asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytus atvejus.

8.2. Viešbutis turi teisę sulaikyti Viešbučio svečio daiktus tol, kol jis įvykdys savo prievoles Viešbučiui, susijusias su atlyginimu už Viešbučio suteiktas paslaugas (Civilinio kodekso 6.865 straipsnis).

8.3. Viešbutis atsako už daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą, kurie:

8.3.1. Viešbučio svečio gyvenimo Viešbutyje metu buvo savo kambaryje/namelyje ar kitoje Viešbučio vietoje;

8.3.2. buvo Viešbučio svečio patikėti Viešbučio darbuotojams saugoti pačiame Viešbutyje ar už jo ribų;

8.3.3. buvo Viešbučio saugojami protingą terminą iki Viešbučio svečio apsigyvenimo viešbutyje ir po to, kai svečias iš viešbučio išvyko.

8.4. Kai turtas nėra perduotas Viešbučiui saugoti, išskyrus atvejus, kai Viešbutis atsisakė priimti saugoti turtą, kurį jam privaloma priimti saugoti, civilinę atsakomybę už svečio daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja Viešbučio svečio vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš šimto. Civilinę atsakomybę už Viešbučio svečio vieno daikto praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja Viešbučio svečio vienos nakvynės Viešbutyje kaina, padauginta iš penkiasdešimties.

8.5. Viešbutis atsako ir jo civilinė atsakomybė neribojama pagal šio straipsnio 3 dalį, kai turtas buvo sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl paties Viešbučio ar dėl asmens, už kurio veiksmus jis yra atsakingas, kaltės.

8.6. Viešbutis neatsako už paties Viešbučio svečio nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą kambaryje/namelyje ar bendrose patalpose/Viešbučio teritorijoje.

8.7. Viešbutis neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti ar sugadinti dėl Viešbučio svečio, jį lydinčių ar pasikviestų į viešbutį asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių. Viešbutis taip pat neatsako už Viešbučio svečių transporto priemonių, paliktų ne Viešbučio saugomoje teritorijoje, juose esančių daiktų neišsaugojimą.

8.8. Viešbučio svečiai savo pinigus, brangenybes, kitas vertybes vertingus daiktus, pinigus gali nemokamai laikyti kambariuose/nameliuose esančiuose seifuose arba perduoti juos saugoti Viešbučiui.

8.9. Viešbučio svečias privalo nedelsdamas pranešti viešbučio administracijai/darbuotojams apie savo daiktų dingimą, trūkumą, sugadinimą ar žuvimą. Priešingu atveju Viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės už daiktų neišsaugojimą.

8.10. Viešbučio svečių surasti ne jiems priklausantys daiktai turi būti perduodami Viešbučio darbuotojams.

8.11. Viešbutis paliktus svečių daiktus įsipareigoja saugoti 30 dienų nuo svečio išvykimo dienos. Higienos priemonės, apatinis trikotažas ir kiti panašūs daiktai nėra saugomi ir išvykus svečiui – utilizuojami. Rašytiniu svečio prašymu, viešbutyje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip jam perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo/perdavimo išlaidas.

8.12. Viešbučio kambariuose/nameliuose bei teritorijoje, be Viešbučio darbuotojų sutikimo draudžiama naudoti atsivežtus elektros prietaisus (pvz: šildytuvą, gruzdintuvą, grilį ir kt.). Nesilaikant šios taisyklės Viešbučio gyventojui skiriama 50 Eur dydžio bauda.

 

 1. VIEŠBUČIO INVENTORIAUS BEI ĮRANGOS NAUDOJIMAS

9.1. Viešbučio svečiai privalo tinkamai naudotis Viešbučio inventoriumi bei įranga ir nedelsiant pranešti Viešbučiui apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės.

9.2. Viešbučio kambariuose ir kitose Viešbučio patalpose esantys daiktai yra Viešbučio nuosavybė, todėl Viešbučio svečias neturi teisės juos pasiimti, išvykdamas iš Viešbučio, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

9.3. Viešbučio svečias elektros prietaisus privalo naudoti tik pagal paskirtį ir jo instrukciją. Pastebėjus Viešbučio įrangos ar daiktų gedimus, Viešbučio svečias turi nedelsiant pranešti Viešbučio darbuotojams.

9.4. Viešbučio svečiui savavališkai, be Viešbučio darbuotojų žinios, pasinaudojus mokamomis pramogomis ar įranga (pvz: kamado kepsnine ir k.t.), privaloma susimokėti Viešbučio kainoraštyje nurodytą sumą.

9.5. Be Viešbučio darbuotojų leidimo, draudžiama stumdyti baldus ar kitaip pertvarkyti kambario/namelio  ar bendrojo naudojimo patalpų interjerą.

9.6. Draudžiama lauke naudoti kambarių patalynę, antklodes ar kitą kambario/namelio inventorių.

9.7. Viešbučio svečiui pasinaudojus lauko baldų pagalvėlėmis, jam išvykstant ar prasidėjus lietui, privaloma jas privalo gražinti į jų saugojimo vietą.

9.8. Pametus kambario/namelio raktą, Viešbučio svečias privalo susimokėti rakto gamybos mokestį.

 

 1. VIEŠBUČIO SVEČIŲ SAUGUMAS IR PRIVATUMAS,

10.1. Viešbučio svečiai patys atsako už savo ir savo šeimos narių bei svečių saugumą naudojantis Viešbučio teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis galiojančių taisyklių.

10.2.Vaikams iki 16 (šešiolikos) metų naudotis įranga, gauti Viešbučio paslaugas galima tik su tėvų ar vaikus lydinčių suaugusių asmenų priežiūra. Už vaikų elgesį atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys;

10.3. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Viešbučio kambariuose, bendrojo naudojimo patalpose ir teritorijoje.

10.4. Viešbučio svečiai turi pranešti Viešbučio darbuotojams apie bet kurį incidentą, nelaimingą atsitikimą, vagystę, kitokį panašių įvykį, taip pat pranešti apie susidariusias sąlygas šiems įvykiams įvykti.

10.5. Viešbučio ir jo svečių saugumui užtikrinti, viešbučio bendro naudojimo patalpos, teritorija yra    stebimi vaizdo kameromis.

 

 1. VIEŠBUČIO SVEČIŲ DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Viešbutis, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

11.2. Viešbučio darbuotojams yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie Viešbučio svečius tretiesiems asmenims, be svečio sutikimo.

11.3. Viešbutis privalo saugoti jam pateiktus duomenis, susijusius su Viešbučio svečiu.

11.4. Viešbutis užtikrina saugų svečio pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio Viešbučiui pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio patirtą žalą.

11.5. Svečiui sutikus, Viešbutis gali naudoti ir tvarkyti gautą informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (viešbučio kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei Viešbučio vidinei statistikai tvarkyti. Atsisakymas duoti sutikimą Viešbučiui tvarkyti svečio pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui Viešbučio paslaugas.

 1. APGYVENDINIMO SU GYVŪNAIS TAISYKLĖS:

12.1. Svečias, norintis atsivežti į viešbutį gyvūną(-us), turi iš anksto tai suderinti su viešbučiu ir pranešti apie tai pateikdamas rezervaciją. 

12.2. Svečiai su gyvūnais yra priimami ir apgyvendinami už papildomą mokestį, kuris yra 50 eurų už vieną augintinį.

12.3. Augintinį lydintis asmuo ar jo šeimininkas yra pilnai atsakingas už gyvūno elgesį: ir įsipareigoja visapusiškai atlyginti bet kokią augintinio padarytą žalą kitiems svečiams, jų turtui, viešbučio personalui, pastatui ar inventoriui.

12.4. Viešbutis ir jo personalas neatsako už viešbučio svečių augintinių kitiems svečiams padarytą žalą.

12.5. Jei personalo ir/ar vadovybės nuomone dėl Jūsų augintinio kyla nepatogumų ar grėsmių kitų svečių saugumui, sveikatai ar gyvybei, viešbučio administracija pasilieka teisę paprašyti Jūsų palikti viešbutį.

12.6. Augintiniai neturi kelti triukšmo ir trikdyti kitų viešbučio svečių ramybės.

12.7. Privaloma surinkti gyvūnų ekskrementus ir juos išmesti į lauko šiukšliadėžes.

12.8. Draudžiama palikti vienus augintinius be priežiūros.

12.9. Draudžiama gyvūną vedžioti be pavadėlio.

12.10. Draudžiama augintinį vestis į restoraną.

 

 

 1. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

13.1. Viešbučio teritorijoje yra įrengta vaikų žaidimų aikštelė, kuria gali naudotis visi Viešbučio svečiai.

13.2. Žaidimų aikštele Viešbučio svečiai naudojasi nemokamai.

13.3. Viešbutis privalo užtikrinti, kad vaikų žaidimo aikštelė yra įrengta pagal visas nustatytas saugumo taisykles.

13.4. Nepilnamečiai Viešbučio paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą, sveikatą bei šių Taisyklių ir įrangos naudojimosi taisyklių laikymąsi.

13.5. Pasinaudojus žaidimų aikštelės inventoriumi (stalo teniso kamuoliukais, raketėmis ir kt.) privaloma juos grąžinti į tam skirtą vietą.

13.6. Viešbučio svečiui, jo prižiūrimam asmeniui, sugadinus žaidimų aikštelės inventorių, jis privalo atlyginti padarytą žalą.

 

 1. PAPLŪDIMIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 2. Viešbučio svečiai privalo:

14.1. šiukšles mesti tik tam skirtose vietose;

14.2. nepalikinėti rankšluosčių ant gultų, pasinaudojus palikti tam skirtoje vietoje;

14.3. rūkyti tik tam skirtose vietose.

 

 1. KUBILO NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

15.1. Naudojimasis kubilu yra mokamas pagal kainoraštyje nurodytas kainas(priedas Nr. 1).

15.2.Viešbučio svečiams naudojantis kubilu draudžiama:

15.2.2. pilti į jį skysčius, bet kokius skysčius, dėti daiktus;

15.2.3. naudoti rankšluosčius, paklodes, kitas medžiagas;

15.2.4. naudotis indais, taurėmis;

15.2.5. dėti į vandenį akmenis, šiukšles, smėlį, purvą ar kitus panašius daiktus;

15.2.6. šokinėti į kubilą, sėdėti, stovėti ar gulėti ant kubilo dangčio;

15.2.7. kūrenant kubilo židinį palikti atidarytas jo duris.

15.3. Pasinaudojus kubilu, privaloma išjungti jungiklį iš elektros lizdo bei uždengti kubilo dangtį.

15.4. Už netinkamą kubilo naudojimąsi ir to pasekoje atsiradusią žalą, kaltas asmuo turi kompensuoti susidariusius nuostolius.

 

 1. PIRTIES NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

16.1. Naudojimasis pirtimi yra mokamas pagal kainoraštyje nurodytas kainas (priedas Nr. 1).

16.2. Naudojantis pirtimidraudžiama:

16.2.1. kūrenant pirties židinį palikti atidarytas jo duris;

16.2.2. kūrenant pirties židinį ant akmenų pilti skysčius;

16.2.3. ant pirties gultų palikti šlapią rankšuostį (-ius);

16.2.4. į pirtį eiti su avalyne;

16.2,5. naudotis vantomis;

16.2.6. į pirtį neštis kėdes, stalus, indus ar kitus daiktus.

 

 1. KAMADO KEPSNINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS:

17.1. Naudojimasis pirtimi yra mokamas pagal kainoraštyje nurodytas kainas (priedas Nr. 1.).

17.2. Naudojant kamado kepsninę draudžiama:

17.2.1. kūrenti malkomis;

17.2.2. deginti plastiką.

17.3. Sugadinus kepsninę ar jos priedus, kaltas asmuo turės kompensuoti susidariusią žalą.

 

 1. TENISO AIKŠTELĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

18.1. Naudojimasis teniso aikštele yra mokamas pagal kainoraštyje nurodytas kainas (priedas Nr.1).

18.2. Į teniso aikštelę draudžiama neštis maisto produktus ir gėrimus, esančius stiklinėje taroje.

18.3. Padarius žalą teniso aukštelei, kaltas asmuo privalo ją atlyginti.

 

 1. TINKLINIO AIKŠTELĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

19.1. Naudojimasis tinklinio aikštele yra mokamas pagal kainoraštyje nurodytas kainas (priedas Nr.1).

19.2. Naudojantis tinklinio aikštele draudžiama:

19.2.1. į ją neštis gėrimus, maisto produktus;

19.2.2. į tinklinio aikštelę eiti su avalyne;

19.2.3. aikštelės smėlį pilti smėlį už aikštelės ribų.

19.3. Pasinaudojus aikštele, kamuolius privaloma grąžinti į jų laikymo vietą.

 

 1. AUTOMOBILIO STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NAUODOJIMOSI TAISYKLĖS

20.1. Naudojimasis automobilio stovėjimo aikštele yra nemokamas.

20.2. Naudojantis automobilio stovėjimo aikštele, draudžiama:

20.2.1. užvažiuoti ar statyti automobilį ant vejos;

20.2.2. palikti automobilį nakčiai viešbučio teritorijoje, jei joje nėra automobilio savininko/naudotojo.

20.3. Automobilių stovėjimo aikštelės yra stebimos vaizdo stebėjimo kameromis.

20.4. Viešbutis  už automobilius ir juose paliktus daiktus neatsako.

 

 1. DVIRAČIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

21.1. Naudojimasis dviračiais yra nemokamas.

21.2. Naudojantis dviračio paslauga, paslaugos gavėjas prisiima visą atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, susižeidimus, žalos padarymą tretiesiems asmenims.

21.3. Išvažiavus už viešbučio teritorijos ribų, paslaugos gavėjas yra atsakingas už savo ir dviračio saugumą bei prisiima visišką atsakomybę.

21.4. Pasinaudojus nemokama dviračio paslauga, dviračius privaloma gražinti į jų laikymo vietą.

 

 1. VANDENS PRAMOGŲ TAISYKLĖS

22.1. Naudotis tik pagal nustatytas taisykles, kurias gausite užsisakydami tam tikrą paslaugą.

22.2. Naudojantis vandens paslaugomis privaloma dėvėti išduotas gelbėjimosi liemenes.

22.3. Pasinaudojus paslaugomis, privaloma tvarkingai gražinti įrangą ir inventorių į pirminę vietą.

22.4. Už taisyklių nesilaikymą gali būti skirta 20 eurų dydžio bauda.

 

 1. MAITINIMO PASLAUGOS

23.1. Viešbutis priklausomai nuo sezoniškumo ar nenumatytų aplinkybių, pasilieka teisę keisti restorano darbo laiką.

23.2. Viešbučio restorane svečiams yra privaloma subtili laisvalaikio (smart casual) arba vakarinė apranga. Viešbučio svečiai, nesilaikantys šio reikalavimo į restoraną gali būti neįleidžiami. 

23.3. Į restoraną draudžiama neštis savo asmeninį maistą bei gėrimus.

 

 1. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

24.1. Kilus gaisrui ar pajutus dūmų kvapą, skambinkite telefonu Nr. +37066655111 arba 112 (bendrosios pagalbos numeris). Mūsų viešbučio adresas:Kampų g. 22, Molėtų r., Lietuva.

24.2. Viešbučio svečiai turi įsidėmėti avarinius išėjimus ir laiptinių išdėstymą, gesintuvų ir gaisrinės signalizacijos išdėstymą.

24.2.1. Draudžiama:

24.2.2. naudoti asmeninius šildytuvus ir virdulius kambariuose;

24.2.2. dengti elektros prietaisus kokiomis nors medžiagomis;

24.2.3. rūkyti Viešbučio patalpose;

24.2.4. deginti žvakes Viešbučio kambariuose/nameliuose/ bendro naudojimo patalpose;

24.2.5. neštis į kambarius/namelius/bendrojo naudojimo patalpas degias medžiagas bei skysčius, galinčius sukelti gaisrą.

24.3. Išeinant iš kambario privaloma išjungti visus elektros prietaisus (televizorių, apšvietimo lempas ir kt.).

24.4. Viešbučio svečiai gali rūkyti tik leistinose vietose – prie viešbučio įėjimo, restorano terasoje. Rūkant  nepalikti neužgesintų nuorūkų, naudoti pelenines, nemesti nuorūkų į šiukšlių dėžes, ant žemės, žolės, nemesti iš balkono.

24.5. Viešbučio svečių veiksmai kilusio gaisro metu:

23.5.1. pajutus stiprų dūmų kvapą ar aptikus gaisrą nepanikuoti, išlaikyti ramybę ir veiksmų kontrolę;

24.5.2. pasistengti užgesinti gaisro židinį, jei tai nepavojinga gyvybei. Kitu atveju sandariai uždaryti langus, duris ir išeiti iš kambario/namelio;

24.5.3. pasitraukti iš pavojingos zonos ir laikytis viešbučio administracijos/darbuotojų/priešgaisrinės apsaugos darbuotojų nurodymų;

24.5.4.jeigu viešbučio pastato koridoriai ir laiptinės skendi dūmuose, neiti iš kambario, plačiai atverti langus, uždaryti langus, uždengti plyšius (aplink duris ir kitur,vėdinimo kanalus) sudrėkintais rankšuosčiais ar patalyne, šauktis pagalbos;

24.5.5. pasistengti informuoti apie savo buvimo vietą Nr.+37066655111  arba 112.

24.5.6. užsidengti galvą šlapiu rankšluosčiu (tai padės lengviau kvėpuoti);

24.5.7. atvykus ugniagesiams, būti prie lango ir šauktis pagalbos;

24.5.8. prireikus evakuotis iš viešbučio naudojantis evakuacijos planais, esančiais kiekviename aukšte ir kambaryje/namelyje.

 

 1. ATSAKOMYBĖ UŽ VIEŠBUČIO PASLAGŲ SUTARTIES PAŽEIDIMĄ

25.1.Viešbučio svečiai privalo laikytis šių Taisyklių nuostatų. Pažeidus Taisykles gali būti taikoma šiose Taisyklėse nurodyta atsakomybė.

25.2. Už nelaimingus atsitikimus, vagystes, kitus incidentus Viešbutis neatsako, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus.

25.3. Įvykus nelaimingam atsitikimui, vagystei, kitokiam incitentui Viešbučio svečiai turi nedelsiant pranešti Viešbučio darbuotojams.

25.4. Viešbučio svečiai privalo atlyginti Viešbučiui padarytą žalą, kuri atsirado dėl jų,su jais atvykiusių nepilnamečių ar jų svečių kaltės. Žala atlyginama pagal šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

25.5. Viešbučio svečiui sugadinus, sudaužius viešbučio inventorių jis turi atlyginti žalą, kuri nustatoma pagal šių Taisyklių 2 priede nurodytas inventoriaus kainas.

25.6. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnis.

25.7. Visi nesutarimai, kilę tarp svečio ir UAB „Molėtai Resort“ dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25.8. Viešbučio svečiai, norėdami pateikti pretenziją ar reikalavimą turi kreiptis į Viešbučio administraciją elektroniniu paštu: info@moletairesort.lt arba pateikiant ją raštu Viešbučio darbuotojams.

 

 1. VIEŠBUČIO SVEČIŲ PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

26.1. Viešbučio „Molėtai Resort“ administracija ir darbuotojai visada laukia Viešbučio svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Juos pateikti galite elektroniniu paštu: info@moletairesort.lt

26.2. Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir darbuotojų susirinkimų metu.

 

Priedas Nr. 1

 

VIEŠBUČIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

PASLAUGOS

KAINA, EUR

Tinklinio aikštelė

1 valanda

Visa diena

Kamuolio nuoma

20.00 €

100.00 €

3.00 €

Teniso kortas

1 valanda

Visa diena

Teniso raketės nuoma

Teniso kamuoliukas

20.00 €

100.00 €

3.00 €

2.00 €

Valties su irklais nuoma

1 valanda

1 para

*Gelbėjimo liemenės įskaičiuotos

10.00 €

25.00 €

Valties su elektriniu varikliu nuoma

1 valanda

1 para

*Gelbėjimo liemenės įskaičiuotos

15.00 €

40.00 €

Vandens dviratis

1 valanda

1 para

*Gelbėjimo liemenės įskaičiuotos

10.00 €

25.00 €

Irklentės nuoma

1 valanda

1 para

*Gelbėjimo liemenės įskaičiuotos

10.00 €

25.00 €

Pramogos su kateriu

15 min

30min

1 valanda

2 valandos

3 valandos

*Gelbėjimo liemenės įskaičiuotos

40.00 €

80.00 €

140.00 €

200.00 €

270.00 €

Keturačių nuoma

1 valanda

3 valandos

*Kostiumai, šalmai ir pošalmiai įskaičiuota.

** Keturačių nuoma vykdoma tik žiemą.

 

100.00 €

 

200.00 €

Pirties nuoma

1 dienai 40€

Antra diena

Kubilas kartu su pirtimi dienai

 

40.00 €

 

30.00 €

120.00 €

Kubilo nuoma

1 dienai, (kartu su paruošimu)

Antra diena

Kubilas kartu su pirtimi dienai

 

90.00 €

 

50.00 €

 

120.00 €

Didelės komado kepsninės nuoma

1 vakaras

Antras vakaras

*Anglys ir įkūrimo reikmenys įskaičiuota

20.00 €

 

10.00 €

Gulto nuoma

*Viešbučio gyventojams nemokamai

5.00 €

Krepšys malkų

10.00 €

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2

 

VIEŠBUČIO INVENTORIAUS KAINOS

INVENTORIUS

KAINA, EUR

Svečio kambario raktas

25.00 €

Naktinės užuolaidos

300.00 €

Lovos čiužinys

350.00 – 400.00 €

Antklodė

30.00 €

Pagalvė

20.00 €

Vonios rankšluostis

10.00 €

Taurė

5.00 €

Puodelis

5.00 €

Lėkštė

3.00-5.00€

Televizorius

100.00 – 1000.00 €

Televizoriaus pultelis

30 €

Virdulys

50.00 €

Kaitlentė

500 €

Mikrobangų krosnelė

200 €

Kėdė

100.00 – 150.00 €

Pakaba

3.00 €

Veidrodis kambaryje

150.00 €

Veidrodis vonioje

200.00 €

Dušo stiklo pertvara

800.00 €

Kiliminė danga, kilimas

20.00 – 300.00 €

Sofa – lova, kampas

500 – 1500 €

Kambario langas

100.00 – 1500.00 €

Kambario balkono stiklas

100.00 – 1500.00 €

Paveikslas

20.00 – 30.00 €

Stalas

300.00 – 400.00 €

From 
199€
per person

Ski the Rockies!

Hit the slopes this winter with our ski vacation package! Enjoy a week of skiing and snowboarding at some of the best resorts in the country. Our package includes lodging, lift tickets, and breakfast each morning. Book now and save!

25% Off
From 
299 €
per person

Vacation in the French Alps

Experience the thrill of skiing and snowboarding at some of the best resorts in the country. Our ski vacation package includes lodging, lift tickets, and breakfast each morning. Book now and save!